Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (http://www.tzafettas.gr) ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.», προορίζεται για προσωπική πληροφόρηση των χρηστών του και λειτουργεί υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι πελάτες της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» και οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και να παραμείνουν στον διαδικτυακό τόπο μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Η επίσκεψη/χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους παρακάτω όρους, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία. Η σύνδεση και η πρόσβαση σε αυτόν υποδηλώνει την κατανόηση και την πλήρη και άνευ επιφυλάξεως αποδοχή από την πλευρά του χρήστη του συνόλου των περιγραφόμενων γενικών όρων και των προϋποθέσεων αυτών. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και να μην κάνετε χρήση αυτού.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου αυτού. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Εάν παρ’ όλα αυτά αυτοί αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα επί του συνολικού περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται κατά περίπτωση από ελληνικούς ή διεθνείς κανόνες περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους πελάτες ή/και επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική, δηλαδή μη κερδοσκοπική, χρήση.

Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες συνιστούν δικαιώματα της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν έχουν το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, συνολικά ή εν μέρει, το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδιανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, ενσωμάτωση, αναδημοσίευση, μετάφραση, εμπορική χρήση, αναμετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, διαδικασία και μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο), για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ή άλλου δικαιούχου πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας.

Κάθε ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω οριζόμενα, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και επιφέρει τις προβλεπόμενες σε αυτή έννομες συνέπειες και κυρώσεις.

Ενημέρωση – Επικαιροποίηση – Λειτουργία

Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο, να είναι ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» παρέχει το περιεχόμενο «ΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη, ενώ είναι σαφές ότι τηρούνται οι εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου της συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λπ.) από πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στον διαδικτυακό τόπο της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι παρούσες υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες που θα προστεθούν στον διαδικτυακό τόπου της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.», υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχουν οι επισκέπτες/χρήστες. Οι ίδιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.»

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.».

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών ενδείξεων. Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» συνιστά να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστοτόπους τρίτων, τους οποίους επισκέπτεσθε μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από αυτούς του παρόντος. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη κατά την περιήγησή σας αυτή. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στον εν λόγω τρίτο ιστότοπο.

Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστοτόπου της, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

Αποκλεισμός ευθύνης

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη/χρήστη.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας γίνεται με δική του ευθύνη και αναλαμβάνει κάθε τυχόν κίνδυνο ανακύψει από την πρόσβαση και χρήση της.

Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες προκληθούν από την χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή των συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτόν. Ομοίως, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προκληθείσα καταστροφή λογισμικού, απώλεια δεδομένων ή/και προγραμμάτων.

Περαιτέρω, η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία σχετίζεται ιδίως με τυχόν ύπαρξη σφαλμάτων, παραλείψεων, ανακριβειών, τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, ετεροχρονισμένων πληροφοριών εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers», μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, υπηρεσίες, επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την προστασία και μη προσβολή του προσωπικού του υπολογιστή και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές, καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχθευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε χρήστης επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του για ην επάνοδό του στην πρότερη ομαλή κατάσταση.

Σε καμία περίσταση η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλες ιστοσελίδες ή συνδέονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον παρόντα ιστότοπο.

Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου, η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας ή οι πελάτες των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επίσης, η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός με τον παρόντα διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών, θα τελούν αδιάλειπτα σε πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων ιστοσελίδων, υπηρεσιών ή επιλογών ή αποτελεσμάτων από τη χρήση τους.

Αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους ή φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι ασφαλείς μόνο σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, φέρουν οι επισκέπτες/χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το παρόν κείμενο, συμπεριλαμβανομένης κάθε τροποποίησης εφ’ εξής, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις/συνθήκες. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος τελεί σε σύγκρουση με το νόμο, παύει να έχει ισχύ και εγκαταλείπεται από το κείμενο των όρων χρήσης και πολιτικής απορρήτου, χωρίς να αλλοιώνει το υπόλοιπο εκ του περιεχομένου του κειμένου. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» και των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας ή/και των πελατών της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν αποδεικνύεται εγγράφως και δεν ενσωματώνεται στο παρόν κείμενο.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα ιστότοπο, οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους και γίνονται αποδεκτοί από τους πελάτες της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» ή/και τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου της και χωρίς καμία εκφρασμένη ή νοούμενη επιφύλαξη, απόρριψη, αντίθεση ή άρνηση.