Πολιτική Απορρήτου

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται από την «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.». Για την εταιρεία μας, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς η επαρκής ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό, για τον οποίο υποβλήθηκαν, όπως αυτός αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για λογαριασμό σας, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε και τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που σας παρέχουμε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της εταιρείας μας, ώστε να γνωρίζετε τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την κατηγορία των αποδεκτών και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα.

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.

Υποκείμενο των Δεδομένων: το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα ή/και οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.», η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως του υποκειμένου των δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν.

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας καταχωρώντας τα δεδομένα σας στη φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία μας, μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικώς.
 • Εάν τα δεδομένα σας διαβιβάζονται νομίμως σε εμάς από εμπορικούς συνεργάτες.

Γιατί συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς για τους παρακάτω περιγραφόμενους σκοπούς:

 • Για λόγους επικοινωνίας μαζί σας και την εν γένει διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα πρόσφορα μέσα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε ή να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με ένα αίτημά σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για τον ορισμό συνάντησης υποψηφίου κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού.
 • Για τον σκοπό της υποβολής και έγκρισης των εταιρικών εξόδων που αντιστοιχούν στα προϊόντα που παρασχέθηκαν στην «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να προβούμε άμεσα στην καταβολή της αμοιβής τους.
 • Για συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από τον νόμο.
  Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο προσβολής των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, συλλέγοντας μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων σκοπών. Τα δεδομένα που μας παρέχετε δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ή/και συνεργασίας σας με την «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.», καθώς και τις δυνατότητες που αξιοποιείτε. Ορισμένα από αυτά παρέχονται σε εμάς άμεσα από εσάς, όταν π.χ. επικοινωνείτε μαζί μας.

Δεδομένα Επικοινωνίας: Η εταιρεία μας συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας είτε τηλεφωνικά. Οι ως άνω πληροφορίες ζητούνται επίσης και από φυσικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας.

Στοιχεία Τιμολόγησης: Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» συλλέγει τα στοιχεία τιμολόγησης των φυσικών προσώπων που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες προς αυτή, όπως η διεύθυνση κατοικίας/έδρας, ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ., στην οποία ανήκουν, προς πιστοποίηση της οφειλόμενης από μέρους μας αμοιβής, καθώς και στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τις φορολογικές διατάξεις.

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων σας:

 • Η σύναψη και εκτέλεση έγγραφης ή άλλως καταρτισθείσας σύμβασης.
 • Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
 • Η συμμόρφωσή μας με την εθνική ή/και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο της εταιρείας μας όσο και των δικών σας.

Αποδέκτες

Σε περίπτωση που τρίτα μέρη έρχονται σε επαφή με προσωπικά σας δεδομένα, φροντίζουμε να γίνεται με δεδομένα πως αυτά συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υπό την έννοια αυτή, εταιρείες, στις οποίες η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» τυχόν κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά με την ιδιότητα των εκτελούντων την επεξεργασία, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης και για λογαριασμό της «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.».

Εντός της εταιρείας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στα αρμόδια και μόνο πρόσωπα με σκοπό την εξυπηρέτησή σας και τη διαχείριση των μεταξύ μας σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της εταιρείας, απαγορεύεται.

Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός, για τον οποίο συλλέγονται και γίνεται η επεξεργασία τους. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από εργατική ή άλλη διάταξη του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα τους. Αναλαμβάνουμε να παρέχουμε στον γονέα/κηδεμόνα: α) ενημέρωση σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται από τον ανήλικο και β) τη δυνατότητα να προβάλλουν αντίρρηση σε περαιτέρω συλλογή, χρήση ή αποθήκευση αυτών των δεδομένων. Εφόσον διαπιστωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκου κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί νόμιμα τη γονική μέριμνα, η εταιρεία μας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών από τα αρχεία της.

Εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας και την αποτροπή τυχόν τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας από εσάς δε διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την εταιρεία «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.». Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από τον παρόντα ιστότοπο προς κάποιον τρίτο, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις Πολιτικές Απορρήτου του αντίστοιχου ιστότοπου. Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο, η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

Τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία μας, μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της εθνικής νομοθεσίας:

Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε από την «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασίας τους, όπως τους σκοπούς της, τους αποδέκτες και το χρονικό διάστημα τήρησής τους (άρθρο 15 του Κανονισμού). Στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος, μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα, η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΑΕ.» επιφυλάσσεται να ορίσει εύλογο ποσό.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων σας, ενέργειες, στις οποίες η εταιρεία μας θα προβεί άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 16 του Κανονισμού). Η εταιρεία μας δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και αποδέκτες, στους οποίους έχουν τυχόν διαβιβασθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού).

Δικαίωμα Αντίρρησης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα Διαγραφής (δικαίωμα στη «λήθη»): Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν υφίσταται πλέον έννομη υποχρέωση τήρησης τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους, έχοντας έννομο για αυτό συμφέρον (άρθρο 17 του Κανονισμού). Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση ή υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο ή το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δε δύναται να ασκηθεί καθόλου, ανάλογα με την περίπτωση. Η εταιρεία μας θα προβεί σε διαγραφή άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και τους αποδέκτες, στους οποίους τυχόν έχουν διαβιβασθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού).

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε αυτή ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παράσχει, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα στο διάστημα πριν την ανάκληση.

Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού).

Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει επαλήθευση, β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα σε εσάς για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων και δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων, για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία (άρθρο 18 του Κανονισμού).

Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας: Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (http://www.dpa.gr).

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Fax: 210 6475628, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω περιγραφόμενα δικαιώματά σας, η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» δεσμεύεται να σας ενημερώνει λεπτομερώς για τυχόν περιστατικά παραβίασης των δεδομένων σας, όταν αυτά ενδέχεται να θέσουν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και για προβλεπόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.». Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους, καθώς και για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας είτε τηλεφωνικά στο +30 2492023277 (Fax: +30 2492025279) είτε στέλνοντας e-mail στο info@tzafettas.gr είτε αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στη διεύθυνση: ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε., 1o χλμ. Τυρνάβου – Αμπελώνα, 40100, Τύρναβος.

Ενημέρωση και Αλλαγές

Η εταιρεία «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου και ειδικά πριν προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο.